ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยเริ่มรับนักศึกษาตามหลักสูตรรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2529 ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร วทบ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีออกเป็น "ภาควิชา" จึงได้มีการจัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น มา ภาควิชาฯได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษในปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทภาคพิเศษ และในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์การจัดการ เรียนการสอน และกิจกรรมของภาควิชาฯ มีการดำเนินงานในหลาย รูปแบบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และด้านวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยรายวิชาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1

  วิชาหลักในสาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการ ศึกษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเอกหรือวิชาโท

 • กลุ่มที่ 2

  วิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิชาเอกทางด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • กลุ่มที่ 3

  วิชาเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาที่ต้องการศึกษาเป็น วิชาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

 • กลุ่มที่ 4

  วิชาพื้นฐาน สำหรับให้บริการสอนพื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะอื่นๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดในการรับนักศึกษาในภาคปกติ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสใน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ และเพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางด้าน คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความ ต้องการของตลาดงาน นอกจากนี้ คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา ของการจัดการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตทิตที่ยังมีไม่เพียงพอ เพราะประสบปัญหาทั้งในด้านการจัดหาผู้สอน การเตรียม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้เล็งเห็นถึงความพร้อมจากการที่ได้ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี มาเป็นเวลานาน ถึง 17 ปี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2541 ภาควิชาฯ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาความรู้ในระดับมหาบัณฑิตเป็นโครงการ บริการสังคมไม่หวังผลประโยชน์ ทางธุรกิจ ในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ ภาควิชาฯตระหนัก ถึงความต้องการนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จะ เป็นกำลังสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้และ ทักษะในการค้นคว้าวิจัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการและ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นรุ่นแรกได้รับนักศึกษาปริญญาเอก เป็นจำนวน 3 คน และในปีการศึกษา 2554 ได้รับนักศึกษาปริญญาเอกเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน