นักศึกษาปัจจุบัน

 • บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน + -

  บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน  
  คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

  • นิสิต นักศึกษา ปี 3 - 4 ที่ศึกาาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ ASP.NET หรือ PHP
  • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล SQL บ้าง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้
  • เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น.

  สอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  โทร. 095-430-1350 , 097-112-0011

 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 + -

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

  รับสมัครถึง 22 มีนาคม 2562

  เอกสารรายละเอียด

 • Dimension Data Thailand รับนักศึกษาฝึกงาน + -

  Dimension Data Thailand รับนักศึกษาฝึกงาน

  Network Engineer

  • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT or any field
  • Good knowledge and skills in Cisco and Network technologies.
  • Able to work under Service Level Agreement (SLA)
  • Interest in Infrastructure and Network 
  • Problem analysis and troubleshooting skill
  • CCNA Certificated (If any)

   

  Application Developer

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • General knowledge in the area of programming
  • Able to work well in a team
  • Ability to work abstract concepts
  • Display client service orientation
  •  

  System Administrator

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • Good knowledge of Hardware and Software
  • Strong knowledge in system monitoring, maintenance, troubleshooting, Unix, Linux  skill
  • Understanding of client PC, printer, network, and server

   

  IT Support, Helpdesk

  • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineer, IT or any field
  • General knowledge in the area of
  • End User Computing hardware, for e.g. PC, laptop, printers
  • Software, for e.g. Windows Client operating system, MS Office application
  • Basic network connectivity troubleshooting
  • Remote assistance and support tools, for e.g. Remote Desktop, GotoAssist, LANDesk

  Project Co-coordinator  

  • Bachelor’s degree in IT or any field
  • Good command of English
  • Good command in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Good interpersonal and communication skills

   

  Service Administrator  

  • Bachelor’s degree in any field
  • Excellent communication skills in Thai and good in English
  • Microsoft Office applications especially Excel
  • Well organized & positive attitude
  • Friendly personality & willingness to support as back office

  More information please contact:  Athinop T: 02-625-0846, Sutida T: 02-625-0854, Dhewika T: 02-625-0928

  Recruitment.th@dimensiondata.com   https://www.facebook.com/DimensionDataThailand

  Line: dimensiondata.th

  ดาวน์โหลด รายละเอียด

 • transmedicgroup รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน + -

  transmedicgroup รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัทฯ รับ นศ. ฝึกงาน ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง และจะสามารถมาฝึกงานได้ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  และถ้า นศ.ฝึกงาน มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ทางเราก็ยินดีรับ เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต่อไปค่ะ
  1. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์  จำนวน 2 คน
       คุณสมบัติ

  • เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งการที่เหมาะสม
  • ตรงต่อเวลา ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะได้เปรียบมาก
  • ต้องศึกษาด้าน Medical Technology ,พยาบาล , Biomedical Engineering 

  2. พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 1 คน
      คุณสมบัติ 

  • มีความรู้ ความสามารถในด้าน บัญชี
  • เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งกายที่เหมาะสม

  3. พนักงานฝ่าย Operation  จำนวน 1 คน
       คุณสมบัติ 

  •  มีความรู้ ความสามารถในด้าน บัญชี และ Logistic ส่งออก
  •  เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  •  มีมนุษย์สัมพันธ์
  •  รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งกายที่เหมาะสม                                        

  หาก นศ.ฝึกงานสนใจอยากเรียนรู้งานและมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทฯ เรา สามารถติดต่อได้ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

  หรือส่งใบสมัครได้ Email : wanrawee.mussakul@transmedicgroup.com

  เบอร์ติดต่อ : 02-255-0405-8

   

 • บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ได้เปิดโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน + -

  โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน “Data Science Summer Internship 2019”

  โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน “Data Science Summer Internship 2019”
  บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ได้เปิดโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในองค์กรและปฏิบัติงานจริง นิสิต/นักศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงาน มีโอกาสได้รับพิจารณาในการรับเข้าเป็นพนักงานต่อไป

  ระยะเวลาดำเนินการ
  เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2562 หรือ เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางสถาบันกำหนด

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

  • นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบในการจัดการ / เก็บรักษาข้อมูลการวิจัย
  • รับผิดชอบงานด้าน Quantitative Investment Platform ในฐานะQuantitative Developer
  • งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  รายละเอียดโครงการ

  • การปฐมนิเทศในวันแรก
  • การเยี่ยมชมไซต์งาน
  • มีวิทยากรพิเศษให้ความรู้
  • ทำหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
  • โครงการประกวดแข่งขัน (มีรางวัลสำหรับผู้ชนะ)

  หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1-2 นิ ้ว 1 ใบ
  • Resume
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด

  วิธีการสมัคร
  สมัครผ่านทาง E-mail ส่ง resume และ transcript มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล hr@phatrasecurities.com
  เบอร์โทร. 02 305 9243 หรือ 02 305 9235
   

  สถานที่และวันเวลาการฝึกงาน

  • สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
   บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    
  • วันเวลาฝึกปฏิบัติงาน
   ชั่วโมงทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

  สวัสดิการที่ได้รับ

  • ค่าอาหารและค่าเดินทาง ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

  รายละเอียดเอกสาร

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน + -

  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (Wealth Management System Limited)

  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาวางระบบและพัฒนาระบบงานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินต่างๆ

  นักศึกษา สนใจส่งจดหมายสมัครเข้ามา พร้อม Resume 

  ตำแหน่ง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้

  1. แผนก Technology Management
  2. แผนก Software Process Improvement
  3. แผนก Software Quality Assurance
  4. แผนก Development


  website : www.wealth.co.th
  บริษัท  เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์  ซิสเท็ม  จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่  383  อาคารชินพงษ์  ถนนลาดหญ้า  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 

 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3 ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ + -

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3 ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ

  ประกาศ

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3   ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ กรุณามาแจ้งความประสงค์และขอดูรายละเอียดได้ที่ สาขาวิขาฯ ที่ห้องภาควิชาฯ บร.2