ประกาศรายวิชา

03 May 2019
ขอแจ้งรายวิชาพร้อมsection และ เวลาบรรยายสำหรับวิชาเลือกที่นักศึกษา

05 Oct 2018
แจ้งความจำนงความต้องการเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาค2/2561

24 Sep 2018
ขอโควตาวิชา EL ภาค 2-61

21 Jun 2018
ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

18 Apr 2018
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับป.ตรี คณะพาณิชย์ฯ ประจำภาค 1/2561

27 Mar 2018
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร

27 Mar 2018

13 Sep 2017
ประกาศ วิชา CS401 ภาค 1/2560

28 Oct 2016
แจ้งชื่อขอโควตาวิชา คพ.301 ในภาค 2/2559

20 Sep 2016
นักศึกษาท่านใดประสงค์ลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

20 Sep 2016
สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL ภาค 2/2559

12 Sep 2016
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค 1 ปีการศึกษา 2559