ประกาศฝึกงาน

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน + -

  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (Wealth Management System Limited)

  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาวางระบบและพัฒนาระบบงานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินต่างๆ

  นักศึกษา สนใจส่งจดหมายสมัครเข้ามา พร้อม Resume 

  ตำแหน่ง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้

  1. แผนก Technology Management
  2. แผนก Software Process Improvement
  3. แผนก Software Quality Assurance
  4. แผนก Development


  website : www.wealth.co.th
  บริษัท  เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์  ซิสเท็ม  จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่  383  อาคารชินพงษ์  ถนนลาดหญ้า  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 

 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3 ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ + -

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3 ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ

  ประกาศ

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3   ท่านใดสนใจจะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานต่างๆ กรุณามาแจ้งความประสงค์และขอดูรายละเอียดได้ที่ สาขาวิขาฯ ที่ห้องภาควิชาฯ บร.2