ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

อ่านต่อ +

สไลด์งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IAIT 2017

อ่านต่อ +

ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษา 1/2559 ของบุตรหลานได้แล้ว

อ่านต่อ +

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

อ่านต่อ +

การจดทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ภาค 2/59

อ่านต่อ +

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ปกติ ภาค 2/2559

อ่านต่อ +