รางวัลและผลงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ

อ่านต่อ +

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ์ มีลาภ

อ่านต่อ +

นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ ได้รับรางวัล Bangkok International Digital Content Festival 2017

อ่านต่อ +

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด POSTER PRESENTATION การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559

อ่านต่อ +

 ขอแสดงความยินดีกับนายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดี กับทั้ง 3 ทีมของภาควิชาฯ

อ่านต่อ +

ขอแจ้งรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1, 2 และผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล"

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (TU CG lab)

อ่านต่อ +