รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขัน SCB young talent ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านต่อ +

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

อ่านต่อ +

 ขอแสดงยินดีกับนายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ +