รางวัลและผลงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดี กับทั้ง 3 ทีมของภาควิชาฯ

อ่านต่อ +

ขอแจ้งรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1, 2 และผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล"

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (TU CG lab)

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขัน SCB young talent ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านต่อ +

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

อ่านต่อ +

 ขอแสดงยินดีกับนายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ +