ประกาศทุนการศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018 + -

  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018

  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (PEC-G 2018) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุ 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกาาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ E-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 • ขอประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2560 + -

  ขอประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2560

  ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. Inbound 7 ทุน
  2. Outbound 6 ทุน

  รวมทั้งหมด 13 ทุน สามารถส่งใบสมัครตามรอบที่เปิดรับสมัครและส่งมาที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณไพลิน นิลชัย อีเมล์ pam_nnklovely@hotmail.com โทร 098-6633601

 • รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ + -

  รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 , ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาที่กำหนด หลักสูตร 4 ปี
  2. มีความสนใจในการทำงานในภาคธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม ภายหลังสำเร็จการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4. มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET 500 คะแนนขึ้นไป )และไม่มีเกรด F หรือ U หรือ W ในระหว่างการเรียน
  5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากทืี่อื่น

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 •  ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ + -

  ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ

  งานบริการและให้คำปรึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
  คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. นักศึกษาหรือผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย


  หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  1. ภาพถ่าย สภาพความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย พร้อมแบบฟอร์ม(มีในใบสมัคร)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จานวน ๑ ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จานวน ๑ ชุด
  4. สำเนาสมุดคู่ฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จานวน ๑ ชุด

  ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
  ณ ห้องบริการนักศึกษา ชั้นที่ ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่กองกิจการนักศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องบริการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทาง เว็บกองกิจการนักศึกษา มธ. (sa.tu.ac.th)

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศแม็กซิโก ประจำปี 2560  + -

  ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศแม็กซิโก ประจำปี 2560

  งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศแม็กซิโก ประจำปี 2560

 • หลักสูตร Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญีปุ่น + -

  หลักสูตร Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญีปุ่น

  กองวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตร Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญีปุ่น

 • โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย + -

  โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  กองวิเทศสัมพันธ์ โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

 • ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย + -

  ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

  งานบริการและให้คำปรึกษา (กองกิจการนักศึกษา) ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกาาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป..

 • หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส  + -

  หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  กองวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส สามารถลงทะเบียนการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 •  ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก + -

  ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ
            เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต
            หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

            คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครขอรับทุน
            1. มีสัญชาติไทย
            2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่เอไอทีกำหนด
            3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
            4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี
            ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 100%: 752,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา) 
            ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) หรือ GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 75%: 564,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 188,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) หรือ GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 50%: 376,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 376,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง) ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
            ผู้สมัครขอรับทุนควรมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            (*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับอยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

            หมายเหตุ
            1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าครองชีพ
            2. การตัดสินใจคัดเลือกการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยในขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย
            หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

            ผู้สนใจกรุณาติดต่อ
            แผนกรับนักศึกษาและทุนการศึกษา โทร. 02-524-5032 และ 02-524-5033
            อีเมล admissions@ait.asia และทางเว็บไซต์ http://www.ait.ac.th/AIT/admissions/
            ข้อมูลด้านทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย คุณกาญจนา โทร. 02-524-5071
            หรือคุณวิไลลักษณ์ โทร. 02-524-5023 อีเมล rtg@ait.asia

   

 • โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล + -

  โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560

 • การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ + -

  การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งงานบริการการศึกษาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 25559

 • ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ  + -

  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศพร้อมรับทุนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2559-25560 ดังรายละเอียด

 • หลักสูตร japanese language & Culture Program Winter 2017 ณ Hosei University ประเทศญีปุ่น + -

  หลักสูตร japanese language & Culture Program Winter 2017 ณ Hosei University ประเทศญีปุ่น

  กองวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตร japanese language & Culture Program Winter 2017 ณ Hosei University ประเทศญีปุ่น รายละเอียดโครงการ

 •  ประกาศรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา + -

  ประกาศรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา

  กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา โครงการ TU-ISEP สหรัฐอเมริกา และโครงการ TU-ISEP International พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2560 รายละเอียดตามประกาศ

 • ทุน Research Students ณ Tokyo Institute of Tecnology ประเทศญีปุ่น + -

  ทุน Research Students ณ Tokyo Institute of Tecnology ประเทศญีปุ่น

  งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ทุน Research Students ณ Tokyo Institute of Tecnology ประเทศญีปุ่น

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทั่วไป ประจำปี 2559 + -

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทั่วไป ประจำปี 2559

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทั่วไป ประจำปี 2559
  ในวันที่ 21 -22 กันยายน 2559 ณ ห้องสันทนาการ (ห้องกระจก) อาคารบรรยายรวม 4
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

   

 • ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 + -

  ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  นักศึกษาท่านใดสนใจโปรดศึกษารายละเอียด และส่งแบบฟอร์มสมัครรับทุนให้พี่ต๋อย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 เพื่อทางภาคฯ จะได้ดำเนินการสรุป และจัดส่งไปยังคณะฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียด และแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนมาพร้อมนี้

  application_form.pdf

 • ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 + -

  ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  ประชาสัมพันธ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ให้นักศึกษาทราบ  ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครตามที่อยู่ในเอกสารแนบท้าย
  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559
  หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ sa.tu.ac.th

 • ประกาศรับสมัครทุนสนับสนันนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 + -

  ประกาศรับสมัครทุนสนับสนันนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรับสมัครทุนสนับสนันนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ในการนี้นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารการสมัครที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ณ อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

  ไฟล์ประกอบ