แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กรอกข้อมูลพร้อมรูปถ่าย แล้วส่งแบบฟอร์มคำร้อง มาที่ nirun@cs.tu.ac.th หรือ pranotp@cs.tu.ac.th
เมื่อดำเนินการส่งแบบฟอร์มแล้ว ให้นักศึกษามาบันทึกลายนิ้ว เพื่อขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ห้อง บร.2-108 ห้อง IT

กลับหน้ารวม