ประกาศรายวิชา

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL ภาค 2/2559

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL 2XX, EL 3XX รอบแรก ภาค 2/2559
ทาง www.litu.tu.ac.th
วันที่ 19-30 กันยายน 2559 เท่านั้น

เงื่อนไขการขอโควตาวิชา EL ...
1.สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น
2. ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และ ต้องเป็นรายวิชาที่แตกต่างกันจากที่ ขอไปแล้ว
3. นักศึกษาต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ให้ ตรงกันเช่นขอรายวิชา EL 201 sec 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นทีไม่ใช่ sec 3200
4. หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา
1.พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน
2.ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปีโดยพิจารณาจากปีสูงก่อน

ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559

กลับหน้ารวม