ผู้ปกครองนักศึกษา

ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษา 1/2559 ของบุตรหลานได้แล้ว

ขณะนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศผลการศึกษาของภาคการศึกษา 1/2559 ครบถ้วนทุกรายวิชาแล้ว ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการศึกษาของบุตรหลานได้ ที่เว็บไซต์ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/login.asp โดยใช้บัญชีชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่สอบถามได้จากบุตรหลานของท่าน หากท่านผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบผลการศึกษาของบุตรหลานสามารถประสานงานมาทางสาขาวิชาได้ที่ ..

  • - นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อ คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย (พี่แจ๋ว) 0-2986-9156 ต่อ 106 และ
  • - นักศึกษาภาคพิเศษ ติดต่อ คุณฤรินทร์ (พี่ริน) 0-2986-9156 ต่อ 103
กลับหน้ารวม