โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

ลงทะเบียนและจองห้องพักอบรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

กำหนดการ

วันที่ 20 มีนาคม 2560 

08.00 – 09.30 น.               ปฐมนิเทศ
09.30 – 10.00 น.               รับประทานอาหารว่าง

วันที่ 20  มีนาคม 2560

10.00 – 12.00 น.               อบรมช่วงเช้า
12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.               อบรมช่วงบ่าย
14.30 – 14.45 น.               รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 18.30 น.               ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมช่วงบ่าย

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2560

08.30 – 10.30 น.               อบรมช่วงเช้า
10.30 – 10.45 น.               รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.               อบรมช่วงเช้า
12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.               อบรมช่วงบ่าย
14.30 – 14.45 น.               รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.               ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมช่วงบ่าย

วันที่ 5 เมษายน 2560

09.00 – 12.00 น.               สอบประเมินผลการแก้ปัญหาโจทย์คอมพิวเตอร์
13.30 – 15.30 น.               พิธีปิดค่ายและมอบวุฒิบัตรโดยท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการอบรม

 1. ช่วงเช้าบรรยายในห้องบร.2- 107  (8.30 – 12.00 น.)
 2. ช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมในห้องปฏิบัติการ บร.2-107 (13.00 – 16.30 น.)

การประเมินผล

    สอบประเมินผลการแก้ปัญหาโจทย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 5 เมษายน 2560  เวลา 09.00 -12.00 น.
 


ขั้นตอนการลงทะเบียนและจองห้องพัก

 1. สำหรับให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าค่าย ลงทะเบียนและจองห้องพัก

Link : https://goo.gl/DIwGHP

 1. สำหรับให้นักเรียนที่ขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนและจองห้องพัก
  โดยในวันเปิดค่ายให้นักเรียนที่ขอใช้สิทธิ์นำสำเนาใบประกาศมาแสดงด้วย
  Link
  : https://goo.gl/ZOCqFF
   
 2. ลงทะเบียนจองห้องพัก ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และชำระค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ patchrat@cs.tu.ac.th
  หลังจากนั้น สามารถติดต่อกับทางหอพักโดยตรง (รายละเอียดการชำระเงิน ด้านล่าง)

 


ข้อมูลที่พัก อาคาร DLUXX THAMMASAT

เว็บไซต์ : http://www.tpm.tu.ac.th/main.php?page_name=dormitory.m3.p01

การชำระเงิน

 1. โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารโดยตรง หรือโอนผ่านตู้ ATM เข้าบัญชี "ธนาคารกรุงเทพ สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 091-0-13556-5 ชื่อบัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ The Property Management Office"
 2. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าห้อง พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เข้าพักและวันที่เข้าพักเข้ามาตามช่องทาง ดังนี้

              Ø  Fax. 02-151-4002
              Ø  LINE ID: 021514000


          หมายเหตุ. ชำระค่าห้องภายใน 3 วันนับจากวันจอง กรณีไม่ชำระตามกำหนดเวลา ทางหอพักขอยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าห้องพักที่ชำระเข้ามาแล้วทุกกรณี

 

วน์โหลดเอกสารายละเอียด

 

 

กลับหน้ารวม