ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_8_knowledge/pdf/ba_61.pdf

กลับหน้ารวม