ประกาศทั่วไป

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
สถานที่ ณ ห้อง บร.2-310  

8.30 - 9.30 ผู้ปกครองลงทะเบียน
9.30 – 10.00  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 
10.00 – 12.00 แนะนำสาขาวิชาฯ กรรมการบริหารโครงการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา 
และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.15 นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
13.15 - 13.30 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
13.30 - 14.00 แนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ  และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
14.00 - 14.30 ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
แนะแนวการศึกษา การลงทะเบียนเรียน รูปแบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  และ
บริการด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และของสาขาวิชาฯ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  รองวิริยะพานิช    
14.30 - 15.15  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 
15.15 - 16.30  นักศึกษารุ่นพี่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม
ดาวน์โหลด สไลด์ 
 
        
          

กลับหน้ารวม