ระเบียบ-ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ มธ. พ.ศ.2562 ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ มธ. พ.ศ.2562 ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ ที่ https://tu.ac.th/academictu

กลับหน้ารวม