ประกาศทั่วไป

เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1.2 : Portfolio

----------------------------------------------
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1.2 : Portfolio แล้ว

 • หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ รับ 10 คน
 • หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ) รับ 10 คน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่น Portfolio สมัคร TCAS รอบ 1.2 ในปีการศึกษา 2564 ของสองวิชาเอกในหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนที่ มธ.ศูนย์รังสิต ห้ามพลาดกับข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร พร้อมกำหนดการต่าง ๆ

----------------------------------------------
กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร
 • 5 - 19 ม.ค. สมัครได้ที่ www.tuadmissions.in.th และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ผ่านระบบ smart Bill payment (ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)
 • 10 ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ www.tuadmissions.in.th
 • 14 ก.พ. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.00 น.
 • 22 ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่าน www.tuadmissions.in.th หรือ student.mytcas.com
 • 22 - 23 ก.พ. ยืนยันสิทธิ์ในเว็บ student.mytcas.com
 • 3 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ www.tuadmissions.in.th

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

 ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.tuadmissions.in.th/img/2019120209054330.pdf

คู่มือ TCAS64 สำหรับผู้สมัคร https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64...
----------------------------------------------

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครจะต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ดังนี้
 
วิชาวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต
 
วิชาคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00
----------------------------------------------

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
 • หน้า 2 ประวัติการศึกษา
 • หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ ความน่าสนใจและความเหมาะสมของผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 • หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำสารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
 
----------------------------------------------

ช่องทางติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โทร 02-986-9156 และ 02-986-9157
เว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
Facebook Thammasat Computer Science
 
 
 
 
กลับหน้ารวม