รางวัลและผลงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การสังเคราะห์ข้อมูลฝึกฝนอัตโนมัติสำหรับการรู้จำลายมือเขียนโดยวิธีการข้ามเชิงโครงสร้าง"
  • ชื่อนักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
                            อาจารย์ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

กลับหน้ารวม