รางวัลและผลงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา  คงคะจันทร์ 
ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)
ขอแจ้งรายชื่อคณาจารย์ของคณะฯ  ที่จะเข้ารับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในงานวันนักวิจัย  26  พฤศจิกายน 2557
ณ  หอประชุม  กองทัพเรือ  กรุงเทพฯ  
รายชื่อและประเภทของการรับโล่รางวัลและเงินรางวัล  ตามเอกสารแนบ
กลับหน้ารวม