รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขัน SCB young talent

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขัน SCB young talent ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนธุรกิจ หัวข้อ Balance inquiry ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายชื่อ นักศึกษา ปี 3 ที่ได้ร่วมกิจกรรมและรับรางวัลชนะเลิศ

     1.  นางสาวปรัญญา จิตติบำรุงรักษ์
     2.  นางสาวนภวรรณ ดุษฎีเวทกุล
     3.  นายวงศธร ทองถาวร
     4.  นางสาววลียา ตาเดอินทร์

(นักศึกษา 3 คนแรก นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคปกติ , คนที่ 4 นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

  • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

นักศึกษาปี 3 ทำ research พฤติกรรมการเช็คยอดเงิน แล้วออกแบบ UI prototype ผลงานเป็น mobile app
มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแข่งด้วย
ผลการประกวดนักศึกษา ปี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 60,000 บาท

การประกวดออกแบบแผนธุรกิจ โครงการฝึกงาน SCB Young Talent จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2558 ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวปรัญญา จิตติบำรุงรักษ์ นางสาวนภวรรณ ดุษฎีเวทกุล นายวงศธร ทองถาวร และ นางสาววลียา ตาเดอินทร์  ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ดร.ประภาพร รัตนธำรง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 60,000 บาทพร้อมโล่รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการ SCB Young Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 สถาบัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (5) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านการทำกรณีศึกษาที่ธนาคารได้มอบหมาย
 

ซึ่งในครั้งนี้ นักศึกษาได้นำความรู้ ทักษะด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ และเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการนำเสนอแนวคิดเพื่อการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ให้ประสบการณ์และคุณประโยชน์กับลูกค้าเหนือกว่าแค่การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปกติ ในรูปแบบแผนของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Account View (Balance Inquiry) ภายใต้สโลแกน เช็คยอดรวดเร็ว กระชับฉับไว ด้วยแอปไวปานวอก (Wai-pan-wok) สอดคล้องกับมาสคอตน้องลิงสีม่วงของ SCB

กลับหน้ารวม