รางวัลและผลงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดี กับทั้ง 3 ทีมของภาควิชาฯ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้าแข่งขัน “PRAGMA 31 Student Hackathon”
เมื่อวันที่  5-6 กันยายน 2559 
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้การแข่งขันรายการนี้เป็นแข่งขันแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

TU-Team 1    ได้รับรางวัล Best Troubleshooters  รายชื่อทีม

นายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ 5609610760

นายวิศิษฐ์ ทิพย์ชื่น 5709680069

นายธนวิชญ์ ธนทวีโรจน์ 5709611759

นายทวีศิลป์ วงศ์รัชตโภคัย 5809035164

   
TU-Team 2 ได้รับรางวัล Most creative application and deployment ready for PRAGMA testbed   รายชื่อทีม
และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาแพร็กมา PRAGMA 31 Workshop ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

นายพิชญ์ชาธร บำรุงศรี 5609610075

นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล 5609520043

นางสาวนันท์ณภัส บันลือสมบัติกูล 5609680037

   
TU-Team 3 ได้รับรางวัล Best understanding of domain science application needs (biggest hurdle jumpers)   รายชื่อทีม

นายราชนาวี แย้มประสงค์ 5609610190

นางสาวธนัญญา จอมทะรักษ์ 5609610349

นางสาวศุภมาส เดชเพิ่มสุข 5609610273

นางสาวลลิตา กรชูเดช 5609610497

 

กลับหน้ารวม