ประกาศรายวิชา

นักศึกษาท่านใดประสงค์ลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้มาลงชื่อขอโควต้าเรียนได้ที่ พี่แจ๋วที่ห้องภาควิชาฯ (บร.2 ชั้น 1 ห้องสำนักงานฯ) ด่วน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559

 

กลับหน้ารวม