ประกาศทั่วไป

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเฉพาะนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด
 3. นักศึกษาที่เข้าใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 4. ห้ามติดตั้ง software ใดลงบนเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. ห้ามเล่นเกมส์ หรือห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการอันไม่เหมาะสม
 6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 7. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบริการคอมพิวเตอร์
 8. รักษาความสะอาดในการเข้าใช้ห้อง
 9. ห้ามนักศึกษาทำ File Sharing แบบ Peer to Peer ออกนอกมหาวิทยาลัย โดยเด็ดขาด
 10. ห้ามเคลื่อนย้าย ดัดแปลงและถอดอุปกรณ์ใด ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์
 11. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 12. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการใดๆที่เป็นการฝ่าฝืน “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550”
 13. เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้ทำการปิดเครื่องและปิดหน้าจอทุกครั้ง

กลับหน้ารวม