ประกาศรายวิชา

แจ้งชื่อขอโควตาวิชา คพ.301 ในภาค 2/2559

ประกาศ แจ้งชื่อขอโควตาวิชา คพ.301 ในภาค 2/2559
ด้วยวิชา คพ.301(ข้อเสนอและการนำเสนอโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียนในภาค 2/2559 ดังนั้น
จึงขอให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ กรุณามาแจ้งความประสงค์เพื่อขอโควตาวิชา คพ.301 ในภาค 2/2559
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ห้องสานักงานภาควิชาฯ (พี่ริน หรือ พี่แจ๋ว)
ทั้งนี้ ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตาให้นักศึกษาทราบต่อไป
หมายเหตุ : การให้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชา คพ.301 แก่นักศึกษา จะพิจารณาจากความจำเป็นของนักศึกษา และลำดับการลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอโควตา

กลับหน้ารวม