ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

รายละเอียดการสมัคร

ประเด็น

รายละเอียด 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

จำนวนรับ

30  คน

รับสมัคร

การยื่นใบสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

            ภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายงานตัวและลงทะเบียน

            วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

            1. สมัครสอบด้วยตนเอง

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

            2. สมัครสอบทางไปรษณีย์

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2560

อัตราค่าสมัคร 500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ

         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

         3. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบปฎิบัติการ ในหลักสูตรหรือการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง  คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

        4. สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลช่องทางการติดต่อคณะ/โครงการ/หน่วยงาน

ช่องทางการรับสมัคร
 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

  1. สมัครสอบด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
กลับหน้ารวม