ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2560

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

 

วิธีการสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

          1. สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา การสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 

การยื่นใบสมัคร

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2

ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 2157 หรือ 0-2986-9157

E-mail : pimpawan@cs.tu.ac.th

Download : รายละเอียดโครงการ

 

รายละเอียดการสมัคร

ประเด็น

รายละเอียด 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

จำนวนรับ

16  คน

รับสมัคร

การยื่นใบสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

            ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานตัวและลงทะเบียน

            วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

            1. สมัครสอบด้วยตนเอง

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

            2. สมัครสอบทางไปรษณีย์

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อัตราค่าสมัคร 500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ

         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

         3. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบปฎิบัติการ ในหลักสูตรหรือการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง  คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

        4. สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลช่องทางการติดต่อคณะ/โครงการ/หน่วยงาน

ช่องทางการรับสมัคร
 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

  1. สมัครสอบด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
กลับหน้ารวม