ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

รายละเอียดการสมัคร

ประเด็น

รายละเอียด 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

จำนวนรับ

16  คน

รับสมัคร

การยื่นใบสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

            ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

            วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายงานตัวและลงทะเบียน

            วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

            1. สมัครสอบด้วยตนเอง

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

            2. สมัครสอบทางไปรษณีย์

            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

อัตราค่าสมัคร 500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ

         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

         3. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบปฎิบัติการ ในหลักสูตรหรือการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง  คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

        4. สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลช่องทางการติดต่อคณะ/โครงการ/หน่วยงาน

ช่องทางการรับสมัคร
 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

  1. สมัครสอบด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
กลับหน้ารวม