รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด POSTER PRESENTATION การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด POSTER PRESENTATION การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559 
(จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 70 ผลงาน ผู้ส่งมีทั้งนิสิต นักศึกษาตรี โท เอก และอาจารย์)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
     หัวข้อ: Drone ราดตระเวนค้นหาวัตถุใต้พื้นและสิ่งกีดขวางโดย wireless X-ray Wireless X-ray Patrolling Drone
โดย

  1. นายก่อสกุล อึ้งสวัสดิ์
  2. นางสาวเกวลี โตเต็มที่
  3. นายพลวัฒน์ อุณฑพันธุ์ 

และ
เกียรติบัตรชมเชย
     หัวข้อ ระบบช่วยเล็งทางยุทธวิธีอัจฉริยะ Intelligent Tactical Aim System 
โดย

  1. นางสาวจุฑามาศ ธีระเรืองไชยศร
  2. นางสาวพิณภรณ์ ปานเดชา
  3. นายวรวัฒน์ สุรพันธ์ไพโรจน์
  4. นายวิศิษฎ์ ทิพย์ชื่น
  • พี่มาร์ช TA ผู้ให้คำปรึกษา
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
กลับหน้ารวม