ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2560      เข้าระะบบรับสมัคร
รับสมัคร

  • รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ .- 26 เมษายน 2560
  • รอบที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
  2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  5  วิชา  คือวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ใช้  คะแนนของปีการศึกษา 2558 หรือปีการศึกษา 2559
  3. ผู้สมัครในกลุ่มที่มีการยื่นคะแนน GAT, PAT  คะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ
  4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียด 

Link : เข้าสู่ระบบรับสมัคร

กลับหน้ารวม