ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาเอก (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ)

เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   กำหนดการสอบ  วิชาที่สอบ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)          รหัสสาขา  0 9 3 3

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553  ข้อ 7

  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ในระดับสูงสุด 4.00) ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ ผู้สมัครต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอก

  4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนน  ขึ้นไป หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.5 ขึ้นไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร

  5. ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้ระบุในข้อ  4

  6. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ  4  อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET   อย่างน้อย 500 คะแนน หรือ Paper-Based TOEFL 500 คะแนน หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 2 ภาคการศึกษาปกตินับจากเริ่มต้นการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

  7. ผู้เข้าศึกษาต้องมีบทความแสดงหัวข้อวิจัย ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอก  (ภาษาอังกฤษ)

  8. ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ฉบับ

 เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น

 กำหนดการสอบ

วันสอบ

          เวลา

                   วิธีการคัดเลือก

 

 

 สอบสัมภาษณ์

 สถานที่สอบ  : อาคารบรรยายรวม 2  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2157    โทรสาร  02-8969157

 

กลับหน้ารวม