ประกาศทั่วไป

แจ้งความประสงค์ ขอทำบัตรจอดรถยนต์อาคาร บร.2

เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่
     ตามที่สาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการติดตั้งไม้กั้นรถ สำหรับลานจอดรถ บร.2 ผู้ที่สามารถเข้าจอดในบริเวณลานจอดรถจะต้องมีบัตรผ่านเท่านั้น เหตุนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่บุคลากรของคณะฯ จึงใคร่ขอให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะนำรถยนต์มาจอดที่ลานจอดรถดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอบัตรจอดรถออนไลน์ ได้ที่ http://carpark.cs.tu.ac.th/Carpark/
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการออกบัตรให้ในขั้นตอนต่อไป

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 2157 ต่อ 113 (คุณนิรันดร์ , คุณประณต)

กลับหน้ารวม