ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการพิเศษ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการพิเศษ  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

1. ข้อมูลของ คณะ/โครงการ/หน่วยงาน

ส่วนที่ 1  ข้อมูลหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer Science

ส่วนที่ 2  ข้อมูลภาพรวมของคณะ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบปฎิบัติการ ในหลักสูตรหรือการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต
 • สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

คุณสมบัติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 1. สอบผ่านลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะฯ กำหนด
 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก 4 ระดับคะแนน
 3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และมธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 ได้ระดับ P (ผ่าน)
 4. แผน ก แบบ ก2 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมกับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้คณะเพื่อนำส่งสำนักหอสมุดต่อไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
 6. แผน ข ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
 7. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด อีกทั้งต้องชำระหนี้สินต่างๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 8. สำหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการโครงการมีความเห็นว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษาจะต้องสอบผ่านได้ระดับ P ในวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโครงการ
 9. นักศึกษาแผน ข ต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

 

การประกอบอาชีพ (เมื่อจบในคณะ/สาขา)

กลุ่ม 1 อาชีพในสายวิชาการและการวิจัย

     1) นักวิจัย
     2) นักวิชาการ
     3) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา

กลุ่ม 2 อาชีพเกี่ยวกับการดูแลระบบและเครือข่าย

     4) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
     5) ผู้ดูแลระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
     6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

กลุ่ม 3 อาชีพการเป็นนักวิเคราะห์และผู้ให้คำปรึกษา

     7) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
     8) สถาปนิกซอฟต์แวร์
     9) ผู้ให้คำปรึกษาระบบงาน

กลุ่ม 4 อาชีพการเป็นนักพัฒนาโปรแกรม

     10) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
     11) นักพัฒนาเว็บไซต์
     12) นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ

กลุ่ม 5 อาชีพในสาขางานบันเทิง

     13) นักพัฒนาเกม
     14) แอนิเมเตอร์

กลุ่ม 6 อาชีพประกอบวิสาหกิจอิสระ

     15) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
     16) ผู้ประกอบธุรกิจบริการติดตั้งระบบ
     17) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาเนื้อหาบนอุปกรณ์พกพา
     18) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ

กลุ่ม 7 อาชีพทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

     19) วิศวกรความปลอดภัย
     20) ผู้ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ

กลุ่ม 8 อาชีพในการพัฒนาระบบอัจริยะแบบพกพา

     21) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์
     22) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัจริยะ
     23) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว

ส่วนที่ 3  ข้อมูลช่องทางการติดต่อคณะ/โครงการ/หน่วยงาน

          เว็บไซต์ : www.cs.tu.ac.th

          เบอร์โทรศัพท์ : คุณพิมพ์ภาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-9869157

          FACEBOOK : M.S. program in Computer Science at Thammasat University

          e-mail : master@cs.tu.ac.th

ส่วนที่ 4   ข้อมูลการรับสมัคร

     ช่วงเวลาการรับสมัคร

 • ภาคการศึกษาที่ 1  มีนาคม – มิถุนายน
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม – พฤศจิกายน

ช่องทางการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครสอบด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา การสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

            (1) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 3 รูปตามที่กำหนด

            (2) แนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 3 บาท เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบกลับไปให้

            (3) ซื้อธนาณัติจำนวน 500 บาทเป็นค่าสมัครสอบ สั่งจ่ายในนาม คุณพิมพ์ภาวรรณ อินฟ้าแสง ปณฝ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 12121

            ส่งใบสมัคร ซอง ธนาณัติ และหลักฐานประกอบการรับสมัครอื่นๆ ไปที่ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 วงเล็บที่มุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบ”

เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครสอบและการสอบ

            (1) ในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

            (2) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือคำรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับตามแบบที่กำหนดในวันสอบสัมภาษณ์

3. การยื่นใบสมัคร ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลับหน้ารวม