รางวัลและผลงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ์ มีลาภ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ์ มีลาภ เป็นนักศึกษาปริญญาโท ในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2559

กลับหน้ารวม