รางวัลและผลงาน

ผลงานคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์
หงส์วริทธิ์ธร

อาจารย์ ดร. เด่นดวง ประดับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์
รองวิริยะพานิช

อาจารย์นุชชากร งามเสาวรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์
ลี้สุทธิพรชัย

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

อาจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง

อาจารย์ ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี
เต็มธนาภัทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

อาจารย์ ดร.รัชต พีชวณิชย์

อาจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์
จารีวงศ์ไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ
การ์บาโย (มะเริงสิทธิ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ
รักผกาวงศ์

อาจารย์ สิริกันยา นิลพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์
วรรธนาภา

อาจารย์ ดร.สุกัญญา รัตโนทยานนท์

อาจารย์ ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล

 

อาจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์

 

 

กลับหน้ารวม