ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

(รอบ 3 และ 4) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

โครงการปกติ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  : จำนวนรับ 25 คน

โครงการปกติ ศูนย์ลำปาง

 • วิชาเอก เทคโนโลยีการเรียนรู้  : จำนวนรับ 10 คน

โครงการพิเศษ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์ประยุกต์  : จำนวนรับ 30 คน


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX) 
 • สายศิลป์-คำนวณ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คะแนนสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admissions กลาง

 1.  GPAX                    20%
 2.  O-NET                  30%
 3.  GAT (รหัส 85)        10%
 4.  PAT 1 (รหัส 71)      10%
 5.  PAT 2 (รหัส 72)      30%

ปฏิทินการคัดเลือกรอบ 3

 • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561 ที่ http://tcas.cupt.net

**** เข้าระะบบรับสมัคร ***


รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชาในระบบกลาง Admissions ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 

หมายเหตุ  

1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

    วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมี

    การปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม   หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

4. * ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละอียดใน

    คุณสมบัติเฉพาะ *

ปฏิทินการคัดเลือกรอบ 4
 

 • ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ที่ http://tcas.cupt.net

 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม :

โครงการปกติ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

โครงการพิเศษ : โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โทร. 02-986-9156 ต่อ 104

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับหน้ารวม