ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการพานักศึกษาดูงานในรายวิชา CS284 Introduction to Software Engineering

โครงการพานักศึกษาดูงานในรายวิชา CS284 Introduction to Software Engineering
ณ บริษัทซอฟต์สแควร์ จำกัด           
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน2560 เวลา 13.00-16.30 น.และวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.  
นักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา CS284 Introduction to Software Engineering  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน

วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงในรายวิชาที่กำลังศึกษา หรือที่ได้ศึกษามา ในหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมตัวในปีที่ 4 ก่อนจบออกไปใช้ความรู้ในการทำงานจริง
6.2 เพื่อติดตามข้อมูลความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ และนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
6.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาฯ กับบริษัทภาคธุรกิจ

กลับหน้ารวม