ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

 

วิธีการสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ

          1. สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครสอบนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2  ชั้น 1 ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา การสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 

การยื่นใบสมัคร

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2

ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cs.tu.ac.th

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 2157 หรือ 0-2986-9157

E-mail : pimpawan@cs.tu.ac.th

Download : รายละเอียดโครงการ

กลับหน้ารวม