ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

การรับสมัครและขั้นตอนการรับสมัคร


   3.1 รับสมัครผ่านระบบ INTERNET วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.

   3.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
            3.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

**โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนในลำดับแรกของขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้**

(0918) 1. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

(0918) 2. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)

(0918) 3. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์-วันอาทิตย์)

            3.2.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.sci.tu.ac.th/grad_admission ตามวันที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

            3.2.3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชีโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52 เลขที่บัญชี 475-0-28393-2 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
            3.2.4 ยืนยันการชำระเงิน ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.sci.tu.ac.th/grad_admission ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบ ที่  www.sci.tu.ac.th/grad เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ

คำเตือน :

  • กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
  • หากผู้ใดทำการทุจริตหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์           

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 – 8.45 น. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่อเจ้าหน้าที่สาขาฯ
ณ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง สำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบวิชาความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง 110 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม  2561

บนเว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  และ www.cs.tu.ac.th

รายงานตัวเข้าศึกษา         

วันที่ 21 กรกฎาคม  2561

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสาขาวิชาจะประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติ ทางเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน หรือโทรศัพท์. 02-986-9157 
E-mail : pimpawan@cs.tu.ac.th, master@cs.tu.ac.th

กลับหน้ารวม