ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต เยี่ยมชมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ.

Place :  ณ อาคารบรรบายรวม 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Date : วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

กลับหน้ารวม