ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

(รอบ 3 และ 4) 

 • หมายเหตุ : และผู้สมัครที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ - คำนวณ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  (สามารถรับได้)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 


โครงสร้างสำคัญของหลักสูตร คือ การออกแบบให้มีสามวิชาเอก และสี่วิชาโท ได้แก่

 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ (Computer and Information Science) ออกแบบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต เน้นการเรียนเชิงลึกเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค นักวิจัย ที่มีศักยภาพในการศึกษาต่อทั้งในแนววิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและการจัดการซอฟต์แวร์ วิทยาการข้อมูล หรือ การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer Science) ออกแบบสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์รังสิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางเทคนิคที่ทันสมัย เน้นความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในอุตสาหกรรม หรือการเป็นผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกแผนการเรียนสหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ทักษะ การสื่อสาร และความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้มีทักษะการทำงานพร้อมใช้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา
 3. วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) ออกแบบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ศึกษา ณ ศูนย์ลำปาง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้กว้างขวางในทางทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจในการเรียนรู้ของมนุษย์และการถ่ายทอดความรู้ สามารถใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างหลากหลาย ทำให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเพื่อพัฒนาหรือจัดการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับการจัดอบรม สำหรับการสอนในห้องเรียน การสอนในโรงเรียนทั้งระบบประถมและมัธยม รวมทั้งการสอนออนไลน์

(นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2562 ที่มีผลการเรียนสูงสุด 20 ลำดับแรก จะได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก คุณบุญชู ตรีทอง)

หลักสูตรมีสี่วิชาโท ได้แก่ วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับนักศึกษานอกสาขา) วิชาโทวิศวกรรมและการจัดการซอฟต์แวร์ วิชาโทวิทยาการข้อมูล และ วิชาโทการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีการระบุสาขาความเชี่ยวชาญของบัณฑิตอย่างชัดเจนในใบทรานสคริปต์ว่า บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกใด และวิชาโทใด  นอกจากนี้หลักสูตรยังมีวิชา วท.301 การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีแผนสหกิจ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านการประกอบการและประสบการณ์ทำงานจริงได้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

 


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

โครงการปกติ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  : จำนวนรับ 30 คน

โครงการปกติ ศูนย์ลำปาง

 • วิชาเอก เทคโนโลยีการเรียนรู้  : จำนวนรับ 5 คน

โครงการพิเศษ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์ประยุกต์  : จำนวนรับ 20 คน


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX) 
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร์ -  อังกฤษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คะแนนสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admissions กลาง

 1.  GPAX                    20%
 2.  O-NET                  30%
 3.  GAT (รหัส 85)        10%
 4.  PAT 1 (รหัส 71)      10%
 5.  PAT 2 (รหัส 72)      30%

ปฏิทินการคัดเลือกรอบ 3

 • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน  2562 ที่ http://mytcas.com

**** เข้าระะบบรับสมัคร ***


รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชาในระบบกลาง Admissions ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ  

1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

    วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมี

    การปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม   หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

4. * ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละอียดใน

    คุณสมบัติเฉพาะ *

 

 • ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ ที่ http://mytcas.com

 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม :

โครงการปกติ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

โครงการพิเศษ : โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โทร. 02-986-9156 ต่อ 104

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับหน้ารวม