ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

(รอบ 3 และ 4) 

 • หมายเหตุ : และผู้สมัครที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ - คำนวณ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  (สามารถรับได้)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดการเรียนการสอนเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่

 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ (Computer and information Science)   
  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต เน้นบัณฑิต ที่มีหลักวิชาการที่เข้มแข็งและสามารถทำงานตอบสนอง ต่ออุตสาหกรรมในด้านงานวิจัย และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามกลุ่มวิชาโทตามถนัดและความสนใจได้
   
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer Science)
  สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์รังสิต เน้นพัฒนาทักษะของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 4.0 ได้แก่ ทักษะด้าน SOFTWARE ENGINEERING และความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
   
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology)
  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ลำปาง เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายภาครัฐที่เพิ่มสาระวิชาด้าน COMPUTATIONAL THINKING เพื่อทำให้สามารถผลิตครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

โครงการปกติ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  : จำนวนรับ 30 คน

โครงการปกติ ศูนย์ลำปาง

 • วิชาเอก เทคโนโลยีการเรียนรู้  : จำนวนรับ 5 คน

โครงการพิเศษ ศูนย์รังสิต

 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์ประยุกต์  : จำนวนรับ 20 คน


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX) 
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร์ -  อังกฤษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คะแนนสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admissions กลาง

 1.  GPAX                    20%
 2.  O-NET                  30%
 3.  GAT (รหัส 85)        10%
 4.  PAT 1 (รหัส 71)      10%
 5.  PAT 2 (รหัส 72)      30%

ปฏิทินการคัดเลือกรอบ 3

 • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน  2562 ที่ http://mytcas.com

**** เข้าระะบบรับสมัคร ***


รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชาในระบบกลาง Admissions ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ  

1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

    วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมี

    การปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม   หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

4. * ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละอียดใน

    คุณสมบัติเฉพาะ *

 

 • ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ ที่ http://mytcas.com

 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม :

โครงการปกติ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

โครงการพิเศษ : โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โทร. 02-986-9156 ต่อ 104

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับหน้ารวม