ประกาศทั่วไป

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

   ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ดูรายะเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์ http://www.sci.rmutt.ac.th/21071 

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มการประกวดโครงงาน 6 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มคณิตศาสตร์                (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
  • กลุ่มคอมพิวเตอร์                (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
  • กลุ่มเคมี                         (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
  • กลุ่มชีววิทยา                    (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
  • กลุ่มฟิสิกส์                      (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
  • กลุ่มสถิติประยุกต์               (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยมีสมาชิกไม่เกิน  3  คน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเดียวกันส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม ต่อกลุ่มการประกวด

วิธีการรับสมัคร

  1. 1 กลุ่มการประกวดรับสมัครจำนวนจำกัดกลุ่มละไม่เกิน 15 ทีม และทางผู้จัดโครงการจะทำการปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 15 ทีม
  2. 2 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบ QR Code และสามารถส่งไฟล์โครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ทาง e-mail: sciteched@rmutt.ac.th เท่านั้น

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

- ส่งไฟล์โครงงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  www.sci.rmutt.ac.th  โทร. 0 2549 4156-7

แบบฟอร์ม

 

กลับหน้ารวม