รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สุปราณี เทศขวัญ และ น.ส. ศศิธร เกรียงไกรวณิช

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สุปราณี เทศขวัญ และ น.ส. ศศิธร เกรียงไกรวณิช  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Excellent Paper Awards) ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการ “The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) 2019” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ. เชียงราย จากนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบติดตามและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยไทยบนสื่อสังคมออนไลน์” โดยมี ดร. ธนาธร ทะนานทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน ให้ได้รับการพิมพ์ลงในวารสารวิจัย วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับหน้ารวม