ประกาศทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 14 คน

กำหนดวันเวลาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจดทะเบียนลักษณะวิชาประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562    รายงา่นตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
เวลา 08.30 - 16.30 น.          จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ณ ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

กลับหน้ารวม