ข้อมูลคณาจารย์

ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

Asst. Prof. Dr. Kasidit Chanchio


วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D. (Computer Science) Louisiana State University

งานวิจัยที่สนใจ :

 • Fault Tolerence
 • Distributed and Parallel Processing
 • High Performance Computing
 • System Software

Journal Articles

 • -

Conference Papers

 • สาวิตรี พันวินิต และกษิดิศ ชาญเชี่ยว. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบีบอัดข้อมูลสำหรับการอพยพแบบคงสถานะการทำงานของคอมพิวเตอร์เสมือนแบบเทรด, ICMSIT 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • Kasidit Chanchio, "TPLCR: Time-bound, Pre-Copy Live Checkpointing and Parallel Restart of Virtual Machines using Distributed Memory Servers", The Third International Symposium on Computing and Networking--Across Practical Development and Theoretical Research, Sapporo, Hokkaido, Japan, December 8-11, 2015
 • พิทักษ์ แท่นแก้ว และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, "Thread-based Live Migration of Virtual Machine using Parallel Connections", ตีพิมพ์ที่ Open source workshop (OSSDA) ที่การประชุม The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), กรุงเทพฯ 2012. (pdf in Thai)
 • รุจรดา เย็นเยือก และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, "Thread-based Live Checkpointing of Virtual Machines Using NoSQL Database", ตีพิมพ์ที่การประชุม The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), กรุงเทพฯ 2012. (pdf in Thai)
 • Vasinee Siripoonya and Kasidit Chanchio, "Thread-based Live Checkpointing of Virtual Machines" The 10th IEEE International Symposium on Network Computing and Applications, Boston, USA, August, 2011.
 • วศินี ศิริปุญย์ และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, ขั้นตอนวิธีการทำเช็คพอยต์สำหรับเวอร์ชวลแมชชีนด้วยเทคนิคไลพ์ไมเกรชั่นแบบเทรด, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
 • สุนทรี บุญมี และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, เวอร์ชวลคูด้า : ระบบให้บริการเข้าถึงทรัพยากรจีพียูสำหรับเวอร์ชวลแมชชีน, NCSEC 2010 Conference

 

Research

 • David E. Bernholdt, Shishir Bharathi, David Brown, Kasidit Chanchio, Meili Chen, Ann L. Chervenak, Luca Cinquini, Bob Drach, Ian T. Foster, Peter Fo/, Jose Garcia, Carl Kesselman, Rob S. Markel, Don Middleton,

 

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2986-9156 ext. 215 
ห้อง Lab : 0-2564-4440 ext. 2162
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล์ : ckasidit@staff.tu.ac.th ; kasidit@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ : http://kasiditchanchio.blogspot.com/
ห้องวิจัย : http://vasabilab.cs.tu.ac.th/index.html

กลับหน้ารวม