ข้อมูลคณาจารย์

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

Asst. Prof. Dr.Nuttanont Hongwarittorrn

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D. (Information Science) University of Pittsburgh


งานวิจัยที่สนใจ :

 • Human Computer Interaction
 • Animated Characters
 • Pedagogical Agents
 • Individual Differences in HCI
 • Adaptive Interface
 • Usability Testing

Journal Articles

 • ฐปกรณ์ กฤษฎารักษ์ และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. อิทธิพลการทำให้แคปท์ช่าแบบรูปภาพไม่สมบูรณ์ต่ออัตรา
  การผ่านเข้าสู่ระบบ. Journal of Information Science and Technology (JIST),  January-June,Volume 3, Issue 1. 2012.
 • จุฬาพร คำมุงคุล และ ณัฐธนนท์ หงศ์วริทธิ์ธร. การประเมินความใช้งานได้ของเครื่องมือการแสดงมโนภาพแบบฟลิปซูมมิ่งสำหรับรหัสโปรแกรมต้นฉบับ.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555 ) หน้า 141-154.
 • กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล   และ ณัฐธนนท์  หงส์วริทธิ์ธร.  ระบบการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ.  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ.  ปี่ที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม -มิถุนายน 2555.
 • กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. การศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มข้อความแบบแบ่งส่วน, วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 2,  ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553-กันยายน 2554.
 • Khammungkul, J., Hongwarittorrn, N. Usability  Evaluation of  Visualization Tools  for Viewing Source  Code.   The  Journal of  King Mongkut’s University North Bangkok, Vol. 20, No.  3, 2010.

 

Conference Papers

 • ปัทมา กระต่ายทอง และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, A Framework for Linking RDF Dataset for Thailand Open Government Data Based on Semantic Type Detection, Springer International Publishing AG 2016
 • สุทธิเกียรติ มีลาภ และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, Gestalt Geometric CAPTCHA, International Conference on Advanced Computer Science and Information
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, ธีรยุทธ เอกรุณ. “อิทธิพลรูปแบบการใส่รหัสผ่านและประเภทของรหัสผ่านต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านตัวอักษรร่วมกับการใช้ตารางกริดและรูปภาพ” ICMSIT 2015 Intenational Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2015, June 12,2015,  p.208-217
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, ธัญลักษณ์ รามโกมุท “ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแนะนำ และจำนวนครั้งในการทำแคปช่าท์” ICMSIT 2015 International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2015, June 12,2015, p.176-185
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, รัตนาวลี เครือสวัสดิ์. “อิทธิพลของประเภทรูปภาพที่มีผลต่อการจดจำรูปภาพ” ICMSIT 2015 Intenational Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2015, June 12, 2015, p.197-207
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, เจริญ ตุลย์ราชันชัย. “การศึกษาจำนวนภาพที่ระลึกได้ที่มีการแสดงภาพแบบเรียงแถวและแบบตาราง” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 24-25 ตุลาคม 2556, p. 472-480
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, นิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล. “อิทธิพลของรูปภาพประกอบทีมีผลต่อการระลึกได้ของรหัสผ่าน” ICSEC 2013 : The 2013 International Computer Science and Engineering Conference, Sep 4, 2013 - Sep 6, 2013, p.536-541
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, นนทยา พวงชะบา. “การศึกษาแคปท์ชาข้อความอักษรกราฟิกที่มีลักษณะเด่นในรูปแบบตาราง” JCSSE 2013, May 29-31, 2013 (Thai Track)The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE 2013), May 29th-31st,2013, p.55-60
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา. “งานวิจัยเชิงสำรวจถึงปัจจัยในการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด” การประชุมวิชาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 24-25 ตุลาคม 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, เกรียงไกร มะโนใจ. “อิทธิพลของรูปแบบกริดและรูปแบบภาพที่มีต่อการจดจำรูปภาพ” การประชุมวิชาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 24-25 ตุลาคม 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร,พรพิมล รามัญอุดม. “การสำรวจการใช้งานแคปท์ช่าแบบรูปภาพ A Survery of Usability Features in Image-based CAPTCHA” The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2013), 9-10 พฤษภาคม 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร,พรพิมล รามัญอุดม. “การใช้รูปอาหารเป็นแคปท์ช่าดีอย่างไร How Good is Food as a CAPTCHA” The 17th  ICSEC International Computer Science and Engineering Conference, 4-6 กันยายน 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, สุทธิเกียรติ มีลาภ. “ผลขององคำประกอบแคปท์ช่าเรขาคณิตต่อเวลาและอัตราการผ่านพิสูทธ Effects of Features of Geometric CAPTCHA on Time to Use and Authentication Pass Rates” The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2013), 9-10 พฤษภาคม 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, สุทธิเกียรติ มีลาภ. “CAPTCHA รูปแบบเรขาคณติและการค านวณ Geometric and Math CAPTCHA”การประชุมวิชาการทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies : CIT2013, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา, 24 มกราคม 2556
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, การทำเหมืองข้อวิจารณ์คอมพิวเตอร์พกพา. Mahasarakham University Research  Conference.  8-9 November 2012,  Mahasarakham, Thailand.
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. การออกแบบผังแป้น พิมพ์บ นโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์. Mahasarakham University  Research  Conference.  8-9 November 2012,  Mahasarakham, Thailand.
 • อภิชาติ วชิรประดิษฐพร และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร การศึกษาการใช้งานได้ของแคปท์ช่าแบบรูปภาพที่สร้างจากการรู้จำแบบของมนุษย์.  The 4th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST), July 7-8, 2012, Burapha University, Chonburi, 20131, THAILAND
 • วัชรินทร์ มธุรสพงศ์พันธ์ และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธรการศึกษาเปรียบเทียบการรใช้งานได้ของรหัสผ่านรูปภาพบนตารางกริดThe  4th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST), July 7-8, 2012, Burapha University, Chonburi, , THAILAND
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และฐปกรณ์ กฤษฎารักษ์.อิทธิพลการบิดเบือนแคปช่าแบบรูปภาพต่ออัตราการผ่านเข้าสู่ระบบ. National Conference on Information Technology, 26-27 April 2012, Cha-am, Petchburi, Thailand.
 • สาโรจน์ เชตนุชและ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร.  การศึกษาเบื้องต้นการมีรูปภาพประกอบในการใช้งานรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด. National Conference on Information Technology, 26-27 April 2012, Cha-am, Petchburi, Thailand.
 • กนกกาญจน์ แสงทอง และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร.การศึกษารูปแบบการกระจายคลิปอารมณ์ตามระดับความเหมาะสมภาพยนตร์. National Conference on Information Technology, 26-27 April 2012, Cha-am, Petchburi, Thailand.
 • ธีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร.  การทำนายบุคลิกภาพจากการใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ. The 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST), July 8-11, 2011, Burapha University, Chonburi, , THAILAND
 • Hongwarittorrn, N. & Krairit, D. Effects of  Program Visualization (Jeliot3) on Students' Performance and Attitudes towards Java Programming.  The spring 8th International conference on Computing, Communication and Control Technologies:: CCCT2010. April 6th - 9th, 2010, Orlando, Florida, USA.
 • Klawtanong ,L., & Hongwarittorrn ,N  A classification Thai   and English country songs by Artificial Neural Network and Support Vector Machine.The 14th National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2010),  Chiang Mai,Thailand, November 17-19,2010(in Thai).
 • Sinchareon, J., & Hongwarittorrn, N. A One-Objective Genetic Algorithm to Create New Recipes for  Individuals Based on Energy Needs. The 14th National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2010),  Chiang Mai,Thailand, November 17-19,2010 (in Thai).
 • Klawtanong, L.,& Hongwarittorrn, N. A classification Thai and English country songs by Artificial Neural Network.The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies(KST2010), Chonburi, Thailand, July 24-25,2010 (in Thai)
 • Hranglaay, P.,& Hongwarittorrn, N. Thai Alphabet keypad on Mobile Phones based upon Romanization of  the English  Alphabet.The 2nd International Conference on Knowledge and Smart   Technologies(KST2010), Chonburi, Thailand,  July 24-25,2010 (in Thai)
 • Meattaweekul, W., & Hongwarittorrn, N. Web Trust Evaluation: A Comparison of Three Techniques. The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies(KST2010), Chonburi, Thailand, July 24-25,2010  (in Thai)
 • Jirasatjanukul, K., & Hongwarittorrn, N. Setting Questions from Experts Opinion by Latent Semantic Analysis for Delphi Technique Research. The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies(KST2010),Chonburi,Thailand, July 24-25,2010 (in Thai)
 • Khammungkul, J., & Hongwarittorrn, N. Evaluating Flip Zooming Techniques for Viewing Source Code. The 6th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2010), Bangkok, Thailand, 3-5 June, 2010  (in Thai).

Research

 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “บรีธธิง : ระบบช่วยฝึกการหายใจ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “แอปพลิเคชันจำแนกประเภทอารมณ์ของข้อความภาษาไทยจากสมุดบันทึกประจำวัน”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านจริต 6 ตามแนวพุทธศาสนา”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “ระบบการจัดการและการตรวจสอบโลหิตโดยสภากาชาดไทย”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “ระบบสร้างชุดข้อมูล RDF แบบกึ่งอัตโนมัติจากข้อมูลภาครัฐ”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “ระบบแนะนำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือน”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, “ระบบแนะนำโภชนาการสำหรับนักศึกษา”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์, ณัฐธนนท์ หงส์วริธทธิ์ธร, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา, นุชชากร งามเสาวรส, สิริกันยา นิลพานิช และกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, “ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจัยเชิงสำรวจและวิเคราะห์”    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
 • ประภาพร รัตนธำรง,ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และนุชชากร งามเสาวรส, “แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก : การวิจัยสิ่งประดิษฐ์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

 

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2986-9156 ext. 229
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล : nuttanon@staff.tu.ac.th ; nth@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ : 
เวลาติดต่อ :
TU Usability Study Lab :  www.tuuslab.org

กลับหน้ารวม