ข้อมูลคณาจารย์

อาจารย์ นุชชากร งามเสาวรส

วุฒิการศึกษา :

  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

งานวิจัยที่สนใจ :

  • Database
  • Programming Languages

 

Journal articles

  • -

Conference Papers

  • -

Research

  • นุชชากร งามเสาวรส, “ไอตูบ : โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อดูแลน้องหมาแสนรัก” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
  • นุชชากร งามเสาวรส, “ระบบติดตามการให้นมบุตร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
  • นุชชากร งามเสาวรส, “การประเมินภาวะโภชนาการ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
  • วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์, ณัฐธนนท์ หงส์วริธทธิ์ธร, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา, นุชชากร งามเสาวรส, สิริกันยา นิลพานิช และกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, “ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจัยเชิงสำรวจและวิเคราะห์”  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
  • ประภาพร รัตนธำรง, ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และนุชชากร งามเสาวรส, “แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก : การวิจัยสิ่งประดิษฐ์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

 

โทรศัพท์ : 0-2986-9156 ext. 228
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล : nnuchako@staff.tu.ac.thnng@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ :
เวลาติดต่อ :

 

กลับหน้ารวม