ข้อมูลคณาจารย์

ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย

วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi  ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก Financial support from the Thailand research fund through the Royal Golden Jubilee Ph.D. program (grant no. PHD 0045/2550)
- M.Eng. (Computer Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi
- B.Eng. (Computer Engineering), 2nd Class Honors, King Mongkut's University of Technology Thonburi

งานวิจัยที่สนใจ :
- Multi-Objective Optimization
- Data Mining / Data Analytics
- Mobile and Web Applications

นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา :
- ภูริพัทธ์ ทองคำ, Ensemble Features Selection Algorithm by Considering Features Ranking Priority, 2560
- ปัณณวัฒน์ ศรีรัตน์, การหาความสัมพันธ์ของการจราจรในประเทศไทยด้วยกฎการเชื่อมโยงโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซต, 2559
- กฤติธี อุดธรรมไจย, การหาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ดัชนีหุ้นด้วยกฎการเชื่อมโยงโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซต, 2558

 

Research

  • ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย, “โปรแกรมประยุกต์บัญชียนระบบก้อมเมฆ”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

International Journal :

- K. Utthammajai and P. Leesutthipornchai, 2015, "Association Mining on Stock Index Indicators", International Journal of Computer and Communication Engineering, Vol.4, No.1, pp.46-49.

- P. Leesutthipornchai, C. Charnsripinyo and N. Wattanapongsakorn, 2014, "Multi-Objective Evolutionary Computation Heuristic for Traffic Grooming in WDM Optical Networks", Canadian Journal of Pure and Applied Sciences, Vol.8, No.3, pp. 3061-3080.

- P. Leesutthipornchai, C. Charnsripinyo and N. Wattanapongsakorn, “Solving Multi-Objective Routing and Wavelength Assignment in WDM Network using Hybrid Evolutionary Computation Approach ”, Journal on Computer Communications, 15 Dec 2010, Vol.33, No.18, pp.2246- 2259.


Conferences (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 จนถึงปัจจุบัน)
- P. Leesutthipornchai and D. Pradubsuwun, "A Test Generation for Structural Testing on Mobile Applications", International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS-Summer 2017), Sapporo, Japan, August 23-25, 2017.
- P. Thongkam and P. Leesutthipornchai, "Ensemble Features Selection Algorithm by Considering Features Ranking Priority", The 13th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2017), Bangkok, Thailand, July 6-7, 2017.
- P. Leesutthipornchai, "Multi-objective Selection Approach for Association Mining Based on Interesting Measures", The 3rd International Conference on Digital Information Processing, Data Mining, and Wireless Communications (DIPDMWC), Moscow, Russia, July 6-8, 2016.
- P. Sriratna and P. Leesutthipornchai, "Interesting-based Association Rules for Highway Traffic Data", The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, November 23-26, 2015.
- P. Leesutthipornchai, "Association Rules Selection Approach Based on Interesting Measures", The 4th International Conference on Informatics & Applications (ICIA2015), Takamatsu, Japan, July 20-22, 2015.
- K. Utthammajai and P. Leesutthipornchai, "Quality-based Association Rules for Stock Index Data by using Rough Set Theory", The 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2015), Hua Hin, Thailand, June 24-27, 2015.
- P. Sriratna and P. Leesutthipornchai, "Association Mining based on Thai Highway Traffic Data by Using Rough Set Theory", The 19th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE19), Ubon Ratchathani, Thailand, June 17-19, 2015.

Email : 
pakornl@staff.tu.ac.th; pakornl@cs.tu.ac.th

Pakorn Leesutthipornchai, Ph.D.
Department of Computer Science,
Faculty of Science & Technology,
Thammasat University (Rangsit Campus),
99 Phaholyothin Road, Klong Nueng,
Klong Luang, Pathumthani, 12120, THAILAND
Office Phone: +662 986-9156
Office Fax: +662 986-9157

กลับหน้ารวม