ข้อมูลคณาจารย์

ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D.(Computer Science) University of Southern California
 • M.S.(Computer Science) University of Southern California
 • วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

งานวิจัยที่สนใจ :

 • Software economics (เศรษฐศาสตร์การบริหารและการผลิตซอฟต์แวร์)
 • Software process and improvement (กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์และการปรับปรุงกระบวนการผลิต)
 • Software metrics (มาตรวัดกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์)
 • Process simulation (การจำลองกระบวนการผลิต)

Journal Articles

 • Pongtip Aroonvatanaporn and Monvorath Phongpaibul, “The Thai Cost and Process Models”, USC Annual Research Review, April 2015

 • Monvorath Phongpaibul, “Software Valuation”, Software Industry Promotion Agency, October 2014

 • Pongtip Aroonvatanaport, and Monvorath Phongpaibul, “Reverse Engineering Software Costs with COCOMO II to Support Software Valuation”, Software Industry Promotion Agency, May, 2014

 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ และ พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร, “แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์เบื้องต้นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กันยายน 2557
 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ และ พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร, “แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ Application Software)”, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกราคม 2557

 

Conference Papers

 • -

Research

 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์, “ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการสำหรับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016

 • โครงการการจัดจ้างจัดกิจกรรมพัฒนา / ปรับปรุงระบบประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558
   
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ไทย กิจกรรมดำเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นต้นแบบในการใช้ประเมิน, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557
   
 • โครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556
   
 • โครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์    ระยะที่ 2, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, 2556-2557
   
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย กิจกรรมพัฒนามาตรฐานราคากลาง และเกณฑ์ประเมินราคาซอฟต์แวร์, 2555-2556
   
 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์, “ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการสำหรับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

 

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2986-9156 ext. 219
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล : pmonvora@staff.tu.ac.th ;  phongpai@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ :
เวลาติดต่อ :

กลับหน้ารวม