ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562

การยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวและลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
.
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(1) ใบสมัคร (สั่งพิมพ์ผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS จำนวน 1 ฉบับ
    อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีผู้สมัครที่มีผลสอบแล้ว)
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
(6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ดำ ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(7) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation)             จำนวนอย่างน้อย 2 ราย
โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://203.131.208.74/cs_grad_admission/applyform.php
กลับหน้ารวม