ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครสอบ

 •  จำนวนรับเข้าศึกษาประมาณ  20 คน  

วิธีการสมัครสอบ 

 • ผู้สมัครสามารถสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://203.131.208.74/cs_grad_admission/       
 • อัตราค่าสมัครสอบ   ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท
 • โดยผู้สมัครจะต้องยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ http://203.131.208.74/cs_grad_admission/     
  ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
      (1) ใบสมัคร (สั่งพิมพ์ผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัคร)    จำนวน 1 ฉบับ
      (2) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)     จำนวน 1 ฉบับ
      (3) สำเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS    จำนวน 1 ฉบับ
           อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีผู้สมัครที่มีผลสอบแล้ว)
      (4) สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 1 ฉบับ
      (5) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ     จำนวน 1 ฉบับ
      (6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ดำ ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
      (7) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation)                จำนวนอย่างน้อย 2 ราย

กำหนดการรับสมัคร

 •  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ  วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563
  เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบวิชา ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง 110 
  เวลา 13.00 น.-15.00น. สอบสัมภาษณ์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 1
 • สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
 • รายงานตัวและจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลับหน้ารวม