รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของ นายชนภัทร รักพงศ์นาถ นายพีรวัส บดีพงศ์ และ อ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของ นายชนภัทร รักพงศ์นาถ นายพีรวัส บดีพงศ์ และ อ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง (อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย)  นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ ที่ผลงานได้การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Excellent Paper Awards) ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการ “The 8th ASIA Undergraduate Conference In Computing (AUC2) 2020” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และสกัดคุณลักษณะของเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไทยบนทวิตเตอร์” โดยในงานประชุมวิชาการดังกล่าวมีจำนวนผลงานวิจัยส่งเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยรวม 36 มหาวิทยาลัย ที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือการประชุมวิชาการฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ นอกภาคีเครือข่ายฯ

กลับหน้ารวม